Intentieverklaring

lntentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie HSV ALTIJD BEET.

 
HSV ALTIJD BEET verklaart:
  1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen HSV ALTIJD BEET om Seksuele lntimidatie in deze sportvereniging te voorkomen. Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan minderjarigen als risicogroep. Onder het maximaal haalbare valt tenminste het volgende: Het thema Seksuele lntimidatie wordt opgenomen ín het beleid van onze sportvereniging met daarin vastgesteld het aanneembeleid ten aanzien van coaches/begeleiders en wat dan de procedure is. Ook vindt hierover zorgvuldige communicatie plaats naar leden.
  2. Ervoor zorg te dragen dat de voorzorgsmaatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de sportvereniging.
  3. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF en de eigen sportbond worden uitgereikt. Ervoor te zorgen dat in de eigen sportvereniging besluiten zijn genomen en draagvlak is gecreëerd voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van Seksuele intimidatie binnen een jaar na ondertekening.
        De volgende definitie van Seksuele intimidatie wordt gehanteerd
  1. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: Enige vorm van grensoverschrijdend-verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag rnet een Seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  2. Onder Seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten
*De definitie van Seksuele lntimidatie omvat gedragingen die als ongewenst ervaren kunnen worden. Een ervaring van een persoon is echter moeilijk te objectere. Het gaat in dit geval om een ervaring die valt buiten wat algemeen maatschappelijk wordt aanvaart als een normale omgangsnorm, inclusief verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen de eigen sportvereniging door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken, alle betrokken bij de organisatie goed te informeren over het beleid ten aanzien van Seksuele lntimidatie, het risico op Seksuele lntimidatie zo klein mogelijk te maken en incidenten op adequate manier af te handelen.

 
Plaats:      Schijndel
Datum:     27 december 2023

Ondertekend door bestuur HSV ALTIJD BEET