Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de Hengelsportvereniging
“ALTIJD BEET” te Schijndel.
Lidmaatschap
Art. 1. Royement als gevolg van punt IV. Lidmaatschap, van de statuten, artikel 12, onder c.1., volgt automatisch indien de contributie niet is voldaan voor aanvang van het nieuwe lidmaatschapsjaar.
Bestuur
Art. 2. Het aantal commissarissen is ten hoogste 4.
Art. 3. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:
a. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de eventuele commissies.
b. De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester in kennis van de ontstane veranderingen. Hij ondertekent mede de bewijzen van lidmaatschap. In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar. De ledenadministratie kan bij een aparte administrateur worden ondergebracht.
c. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven. Hij ondertekent tevens de bewijzen van lidmaatschap.
d. De commissarissen assisteren de reeds eerder genoemde functionarissen.
Art. 4. Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard.
Als deze verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.
Art. 5. De aftreding der bestuursleden vindt plaats volgens onderstaande roosters:
Eerste jaar:
- voorzitter
daarna :
- secretaris
- 2 commissarissen
vervolgens:
- penningmeester
- 2 commissarissen
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt in de eerstvolgende algemene vergadering hierin voorzien.
Art. 6. De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustend bij afgetreden of geschorste bestuursleden moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreding plaats hebben.
Art. 7. De leden van het bestuur zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Art. 8. Het bestuur is bevoegd ten allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.
Kandidaatstelling.
Art. 9. Bij kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient de nieuwe meerderjarige kandidaat zich schriftelijk, met vijf handtekeningen van senior leden, tenminste acht dagen voor de algemene vergadering aan te melden bij de secretaris.
Geldmiddelen.
Art. 10. De contributies en inschrijfgelden worden jaarlijks vastgesteld.
Financiële controle.
Art. 11. De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij de kascommissie. De controle wordt halfjaarlijks uitgevoerd.
Art. 12. De kascommissie bestaat uit twee meerderjarige leden der vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn.
De leden van de kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op algemene vergadering benoemd voor de tijd van drie jaar.
Ieder jaar is een lid aftredend.
Art. 13. De kascommissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding der boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend.
De kascommissie brengt haar verslag over de controle schriftelijk uit aan het bestuur. Dit verslag moet ter kennisname van de leden worden gebracht.
Art. 14. De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van de mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Koningsvissen.
Art. 15. Jaarlijks wordt gevist om de titel Koning, Koningin en Keizer.
De keizer mag worden uitgedaagd als men 3 jaar achtereen of in totaal 5 maal koning is.
Dit artikel gaat in per 1 januari 2001.
Diversen.
Art. 16. Het reglement voor de eigen viswateren wordt door het bestuur vastgesteld.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Schijndel, 14 november 2002 Het bestuur:
De voorzitter
De secretaris
De penningmeester